Návrh MZ: Ambulantní psychiatři s nejnižší hodnotou bodu na rok 2024

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

Ministerstvo zdravotnictví publikovalo v tomto týdnu návrh Vyhlášky o stanovení hodnot bodu pro rok 2024 (k připomínkám).

MZ navrhuje snížení hodnoty bodu u všech odborností v segmentu ambulantních specialistů oproti hodnotě pro rok 2023. Největší snížení však navrhuje u odborností, působících v oblasti léčby psychických poruch.

U všech psychiatrických odborností je větší absolutní i procentuální pokles než u somatických lékařů.

Ambulantní psychiatři pro dospělé mají v tomto návrhu nejnižší hodnotu bodu jak v oblasti psychiatrické, tak i vzhledem k somatikům.

Jelikož se nám toto téma po roce opět vrací, níže uvádíme výklad vzhledem ke zcestné argumentaci k tomuto ději, kterou lze očekávat, a kterou v minulosti zastával i výbor PS.

******************************************************************************************************************************************


VÝKLAD K NÁVRHU MZ PRO RŮZNOU HODNOTU BODU PRO SOMATICKÉ LÉKAŘE VERSUS PSYCHIATRY NA 2024

 

ARITMETICKÁ ČÁST

Struktura zdravotních výkonů

Každý výkon sestává z části osobní (úhrada práce lékaře), přímých nákladů (úhrada například papíru do EKG) a režie (úhrada nájmu, energií, platu sestry, atd).

V klinických vyšetřeních všech oborů (tedy například komplexní vyšetření psychiatrem, neurologem atd) tvoří část osobní cca 75% hodnoty celého výkonu.

Ve výkonech, využívajících přístroje, je část osobní zásadně menší, dle používaných přístrojů (například při EEG vyšetření je podíl osobní práce lékaře pouze cca 9% z hodnoty výkonu).

 

Navýšení hodnoty práce ve výkonech

V roce 2024 dojde ze zákona k navýšení hodnoty práce lékaře o 15% (z důvodu inflace). Zvýší se tedy ve všech výkonech ta část výkonu, která představuje část osobní. Z toho je zřejmé, že finálně dojde k mnohem většímu navýšení hodnoty těch výkonů, které mají největší podíl práce lékaře, tedy klinických vyšetření. Nejmenší navýšení bude v případě těch výkonů, které mají nejmenší podíl práce lékaře (výkony s použitím přístrojů).

Pozor však! Výkony s obsahem klinického vyšetření (bez přístrojů) ve všech oborech budou navýšeny stejně. Tedy finální bodová hodnota výkonu s klinickým vyšetřením  (ve stejné délce) bude pro psychiatra a somatického lékaře stejná. I po navýšení hodnoty práce ve vyšetřeních.  

 

Vykazování výkonů

Somatické obory vykazují jak klinické výkony, tak výkony s použitím přístrojů. Jednotlivé somatické obory vykazují zákonitě různé mixy klinických a přístrojových výkonů.

Psychiatři pouze klinické výkony.

 

Zdůvodnění MZ k nižší hodnotě bodu pro psychiatrii než pro somatické lékaře v roce 2024

Na rok 2024 navrhuje MZ nižší hodnotu bodu pro psychiatry pro dospělé než pro somatické lékaře (cca o 3%).  S odkazem na to, že vykazujeme pouze výkony s největším podílem práce lékaře, která bude navýšena. A že nižší hodnota bodu pro psychiatry bude kompenzována právě navýšením hodnoty práce lékaře, která je v psychiatrii údajně nejvyšší.

 

Proč je tento výklad zcestný?

  1. Za klinická vyšetření somatický lékař dostane vyšší úhradu od zdravotní pojišťovny než psychiatr (stejná bodová hodnota klinického vyšetření krát vyšší hodnota bodu). Tento fakt je nezpochybnitelný.

Argumentace MZ je tedy nesprávná. A pokud ji používá někdo z poučených psychiatrů, jedná se o zásadní neporozumění tomuto problému nebo o jeho záměrnou desinterpretaci.

  1. Pokud by se hodnota bodu odvíjela od vykazovaného mixu klinických a přístrojových výkonů, musely by mít jednotlivé somatické obory finálně různou hodnotu bodu, neboť je nemožné, že by všechny obory měly identickou strukturu vykázaných výkonů. Opak je pravdou, navrhovaná hodnota bodu jsou pro všechny somatické obory stejná.

Návrh tedy dává do jedné souhrnné skupiny všechny somatické obory (s vyšší hodnotou bodu)  a vyčleňuje pouze psychiatry (s nižší hodnotou bodu)

  1. Ze zákona bude i v následujících letech docházet k dalším navyšováním hodnoty práce ve výkonech z důvodu inflace, stejně jako v roce 2024. Pokud by současná argumentace MZ platila i nadále, tak by se každoročně po přepočtu zvětšovala divergence mezi hodnotou bodu pro psychiatry a somatické lékaře. Hodnota bodu pro psychiatry by se každoročně snižovala, pro somatiky zvyšovala.

 

POLITICKÁ ČÁST  

Při rozhodování o hodnotě bodu se MZ ze své podstaty nikdy neřídilo pouze aritmetickými podklady, do jeho rozhodování vstupovaly faktory politické.  Někdy byla rozhodnutí MZ ve prospěch našeho oboru (např. v roce 2019 navýšení hodnoty bodu pro psychiatry oproti somatikům nebo skokové navýšení hodnoty bodu u pedopsychiatrů od 2022), jindy v náš neprospěch.

Zdá se, že důvodem pro občasnou politickou podporu psychiatrie byl tlak pacientských organizací,  zhoršení dostupnosti psychiatrické péče nebo se MZ domnívalo, že z hlediska veřejného zájmu je tato podpora žádoucí.

V návrhu na rok 2024 se MZ k těmto politicky motivovaným krokům neuchýlilo, i přes svoji trvalou  deklaraci podpory psychiatrie jako oboru. Mohli bychom tedy dovodit, že tato podpora (alespoň pro psychiatrické ambulance) na rok 2024 není přítomna.

 

Uvedený výklad, jak změna bodového ohodnocení práce ve výkonech souvisí s hodnotou bodu, by neměl vést k opomenutí toho podstatného.  A to je dlouhodobé zásadní podhodnocení  celé psychiatrie, což již nyní způsobuje zásadní krizi v oboru, který se ocitá na hraně svých možnosti co do poskytování služeb.

 

***************************************************************************************************************************************

A JEŠTĚ ZÁBAVNÝ POHLED DO HISTORIE

31.01.2020 publikoval Výbor Psychiatrické společnosti Odpověď na otevřený dopis ambulantních psychiatrů, který se k výše uvedenému tématu vyjadřoval.

Posuďte sami, jak se Výbor PS vypořádal s otázkou inflace a tehdejší nejnižší hodnoty bodu pro ambulantní psychiatry. Rovněž si povšimněte decentní výtky, že moc pracujeme – ve zcela poslední větě.

 

 

HOP+AP

Subscribe
Upozornit na
guest
24 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Erik Herman

Vážené kolegyně a kolegové,

Pokud byste se chtěli seznámit se záměry MZ ve spolupráci s výborem naší společnosti, je to možné v tomto článku z května 2023.

https://www.reformapsychiatrie.cz/clanek/kvalitni-dostupna-psychiatricka-pece-je-prioritou-ministerstva-zdravotnictvi-i-ceske

V něm se výslovně ve třetím odstavci odspoda píše:

Mezi další cíle Ministerstva zdravotnictví a odborných společností je i optimalizace úhrad v ambulantní péči

Tedy MZ v součinnosti s odbornou společnosti činí tak, jak avizovalo.

dr voštěp

Cíl je splněn. Úhrady se zoptimalizovaly.

Karel Moravec

MZ podporovalo Výbor psychiatrické společnosti financováním výstavby NUDZ, CDZ a přestavby privilegovaných klinik a psychiatrických oddělení z evropských dotací.
Tato podpora skončila, ministr Vojtěch za ní dostal v r. 2021 od Výboru PS Medaili za zásluhy.
Je marné čekat, že by kdy ještě nějaká podpora přišla. Medaile se dávají na konec, co bychom ještě chtěli? Nějakou pozornost, protože klesá počet ambulancí? Proč, když jsme chtěli a máme CDZ? Proč by se mělo platit ambulancím stejně jako somatikům, když ani neexistuje standard AP?( existují standardy CDZ a ARP, ale nikoli AP). A nakonec, proč by se měla psychiatrie podporovat z rozpočtů ZP, když je Výborem PS preferována domácí léčba v komunitě na sociálně zdravotním pomezí?

MUDr. Sedlářová Alexandra

To, že MZ podporovalo Výbor psychiatrické společnosti financováním NUDT, CDZ a přestavby privilegovaných klinik atd..,nic neznamená. Já osobně , jsem ambulantní psychiatr, sleduju reformu od jejího počátku a celá reforma byla propadák. Nikdo z rozumně uvažujících odborníků to nechtěl.. marně jsme upozorňovali na nekoncepčnost, přemrštěné personální kritéria lékařů, psychiatrický sester, psychologů a dalších odborností nutných k provozu CDZ. Tak se postupně velkolepý projekt postavený na hliněných nohách oklešťoval , až z něho nezůstalo nic pozitivního. Jediný výsledek je snížený počet lůžek, velký tlak na ambulantní sféru a no a pak máme NUDZ , který musel být postaven v Klecanech, protože v Praze to dotace nedovolovala… CDZ se nejsou sama schopna financovat ze zdravotního pojištění… Ti, kdo denně pracují v ambulancích na periferiích , včetně mě , pociťují obrovskou frustraci.
V důsledku celkové nekoncepčnosti nám chtějí snížit cenu bodu o 7 procent + inflace- o které nikdo nemluví. Mladí lékaři si práci v ambulancích vyzkoušejí a řeknou, že je to moc práce, moc papírovaní a že jim to za ty peníze nestojí. Takže zase odejdou a zůstáváme sami- lékaři ve středním věku, předdůchodovém věku a důchodci. A tak bych mohla pokračovat dál. Jenže tohle nikde nechtěl slyšet, i když jsem na to dost hlasitě upozorňovala… Byla jsem jen ten otravný prvek, kterému se pořád něco nelíbí a teď se dozvídám, že takhle jsme to chtěli ?!!!! A že vlastně budeme muset zneužívat altruizmu zainteresovaných lidí, aby se celý moloch udržel v provozu. Protože já nemohu říct matce šestnáctiletého syna po TS , že už se mi nevejde do limitu, že už nemám kapacitu, že už nemůžu dál fyzicky ani psychicky .Prostě je musím vzít do péče a postarat se o ně . Prostě jako člověk je neodmítnu.

Karel Moravec

Mě to zlobí stejně jako Vás, ale stát komunikuje pouze s odbornou společností a ta je “ za nás za všechny“( a nakonec i za nečleny) zástupcem.
Že PS ambulantní psychiatry hodila přes palubu a vyměnila za osobní vliv jednotlivců a dotace je smutná událost, která nutně musela vést – a vede, ke zneužívání našeho altruismu a tím k frustraci.

Politika opravdu má za to, že jsme jako psychiatrická obec CDZ a NUDZ chtěli, máme je a tak se od nás očekává spíše vděk směrem k vrchnosti, než nějaké požadavky.

Budu rád, když mě budoucnost usvědčí z hysterického malování čertů na zeď.

MUDr. Sedlářová Alexandra

Obávám se, že realita je na Vaší straně. Jenže , co s tím můžeme dělat. Jsou nějaké možnosti ?Nerada věci vzdávám předem!??

Karel Moravec

2-4,11,2023 je v Brně sjezd PS, kde máme další možnost něco změnit. a pak dál v DŘ jednat o zvyšování naší ceny. Vidět realitu neznamená to vzdávat 🙂

MUDr. Sedlářová Alexandra

Přijedu, kde najdu odkaz ?

Karel Moravec
MUDr. Sedlářová Alexandra

Děkuji!

Bartoš

Nejde jedním dechem tvrdit, že psychiatrie prochází podporovanou transformací a její postavení se v rámci medicíny mění ve prospěch duševně nemocných a na druhou stranu na to nevyčlenit prostředky. Ať se ministerstvo otevřeně vyjádří k postavení psychiatrie v medicíně. Psychiatrie se nestala zajímavou pro mladé lékaře a nevím, co se proto dělá. Že to bude mít své důsledky? Tak to bude.

R2-D2

Do ordinace jsem vstupovala jako mladá motivovaná doktorka. Od doby, co ordinaci řídím, zabezpečuji veškeré procesy kolem a mimo to ordinuji nad rámec povoleného od pojišťoven- teda 35 hodin týdně, pomalu ztrácím motivaci, ztrácím energii a nerada bych se dostala do stavu demotivované a unavené. Náklady na provoz ordinace vzrostly, administrativní zátěž spojená s provozem je velká. Nemůžu si dovolit dovolenou měsíc vkuse, jelikož jsme hodnoceni od výkonů a jsou pacienti, kteří by tak dlouhou absenci lékaře nedali. Systém našeho zdravotnictví, kde každý má nárok na vše- i ten, který nic nepřispívá, je špatně. Dostat se do stavu Slovenska, kde si to lékaři vyřešili po svém a ždímají pacienty poplatky navíc, není cesta. Reforma psychiatrie tak jak je, je špatná. Nepřinesla nic, krom netransparentního rozdělení dotací vyvoleným a postavení lékařů CDZ do VIP sekce, vzhledem k štědrým platbám. Dávat termíny pro nové pacienty na prosinec a leden je špatně. Brát akutní stavy v čase mimo ordinaci a přes polední pauzu je nejvíc špatně. Když vidím kolegy somatiky, jak klábosí 40 minut u oběda, říkám si, co dělám špatně… V ordinaci vyjdu, uživí mne, ale za jakou cenu?… poslední měsíce přemýšlím co udělat jinak…poslední kapka byla firma Richter Gedeon a její arogance s haloperidol decanoátem. Takže teď sháním Haldol všude po světě. Je tohle fakt moje práce? Není jednoduší vykašlat se na ordinaci, zaměstnat se v léčebně, případně v jiném soukromém zařízení, vzít si dovolenou kdy chci / vždyť mě někdo zastoupí/, dát si kafíčko, obidek kdy chci, odjet si na seminář, kongres kdy chci???? Tohle všechno totiž na oddělení jde…v ordinaci však bez náhrady ne. Takže jsem za spojit se a tlačit na MZ, pokud vyhověno nebude, rozhodnu se po svém jakým způsobem bude péči modifikovat…zdraví mám jen jedno…i to psychické.

MUDr. Sedlářová Alexandra

Paní doktorko, souzním s Vámi. Opravdu. Mám 30 ochranných léčeb, které mám léta na Haloperidolu a další na druhogeneračních AP a s tím Haloperidolem to byla podpásovka !! Sháněla jsem ho stejně jako Vy. Strašně to vyčerpává.

R2-D2

Podpásovka a největší arogance je mlčení firmy RG a neschopnost reprezentantky jakkoliv konstruktivně pomoct. Takže u mě mají komplet STOP. Co jsem mohla jsem přestavila, bohužel 2 pacienty- ochranky kompenzované nemůžu a nechci…a tak obvolávám a žebrám…uvidíme…jinak naprosto vám rozumím, i když mám ordinaci v centru dění v Praze, mám to stejně… CDZ mám za rohem a nejvíc absurdní stav je, když máte indikovaného a motivovaného pacienta a problém je, že bydlí o ulici dál, než je spád CDZ. To si řeknu WTF? O čem tahle absurdní reforma je? Proč má mít za stejnou práci lékař v CDZ víc peněz? Nerozumím…. Bohužel vyvolení v čele PS nám normálním ambulantům nepomůžou, šli by totiž proti sobě a svým zájmům- dotacím.

Zdeněk Šolle

Požadavek na to, aby všechny odbornosti rostly percentuálně stejně je sám o sobě nesmyslný. Jeho naplněním vzniká jen zdánlivá spravedlnost.
My psychiatři bychom se měli postavit za sebe a ne bojovat proti sobě, jak to v minulosti opakovaně bylo. Problémem, který nikdo neřeší, je malá část peněz z rozpočtu zdravotnictví jde na psychiatrii. Jde o částku ani ne poloviční v porovnání s jinými evropskými zeměmi.
A Ministerstvo zdravotnictví by se mělo rozhodnout, zda je psychiatrie podporovaný obor, nebo obor, který není tak podstatný a proto se jeho činnost utlumuje. A pak by Ministerstvo mělo svůj názor jasně vyslovit.
Pokud je psychiatrie podporovaný a důležitý obor, je potřeba zásadně změnit poměr v rozdělování peněz ve prospěch psychiatrie.
Pokud jde o nedůležitý okrajový obor, je návrh vyhlášky správný.
Nelze ale říkat zároveň, že jde o důležitý podporovaný obor a navrhovat takovouto vyhlášku

Hana Gronychová

Patrně se někomu zdá, že psychiatrů je stále zbytečně moc a je třeba potenciální zájemce o obor odradit.

Nováková Dagmar

Já jsem zastupovala AP v jednání o úhradě bodu. Ve třech kolech jednání se všemi poskytovateli v oblasti ambulantní péče se mi podařilo kolegy přesvědčit o předložení návrhu 1,34kč/ 1 bod. Argumentovala jsem popisem aktuální krizové situace, objektivizovanou daty z UZISU. Podstata jednání byla, že poskytovatelé předloží svůj návrh úhrady který bude jestě valorizován ( dle zákona). Návrhy ostatních somatických oborů nebyly tak dramaticky zvýšené jako u psychiatrických oborů. Vlastně téměř kopírovaly současnou situaci. Všichni účastníci si byli vědomi, že letos je to poprvé, kdy zásadním způsobem zákon o valorizaci úhrady bude vidět v konečné úhradě bodu.
Opakované jednaní s pojišťovnami skončilo nedohodnou ( jednotnou), takže návrhy obou stran koncem června dostalo ministerstvo zdravotnictví ke studiu s následným rozhodnutím.
Rozhodnutí je ve prospěch pojišťoven: snížit úhradu bodu + přiznat valorizaci. Takže nějak tak se dostaneme k tomu, co máme.
Když se zaměříme na náš obor, rozhodnutím je : 1. nespravedlivě snížena naše práce oproti ostatním oborům. Nelze argumentovat se skutečností, ze naše položka za práci je nejvýznamnější v konečné podobě hodnoty bodu. Ano, je nejvýznamnější, protože nemáme složení vykonu s nějakým přístrojem apd …. MY JSME TI PŘÍSTROJE !!! A my musíme regenerovat, amortizovat….
2. Nepochopení nebo opomenutí ministerstva o krizovém stavu našeho oboru.
Je nutné zde napsat, že rámci vysvětlení navrhované úhrady ministerstvo uvedlo, že zvýšení úhrady podpořilo v oborech s vládní prioritou (např paliativní péče), kde úhrada roste.
Je tedy nutné při všech jednání na ministerstvu a ostatních platformách žádat statut vládní priority pro náš obor.
Nyní probíhá velmi krátkou dobu připomínkového řízení, kde musíme předložit argumenty pro nesouhlas s navrhovanou úhradou a pak už jen čekat na konečné rozhodnutí ministerstva.

MUDr. Sedlářová Alexandra

A co proto máme udělat ?! Já mám pocit, že už je rozhodnoto?!!!

MUDr. Sedlářová Alexandra

Souhlasím s Vámi, že nám tyto hodnoty bodu byly slíbeny. V rámci Asociace denních stacionářů , na kterou celkem pravidelně dojíždím, byla v červnu tato informace přednesena. Takže , proč nyní je vše jinak?!! Chtějí zavřít stacionáře ? protože zaměstnanci chtějí vládou slíbené navýšení platu , jinak odejdou do státního . Takže zavřu. I přes tu úmornou a byrokratickou cestu- výběrová řízení na každou odbornost zvlášť ,pak aby nám nasmlouvali výkony, neustále jsme museli deklarovat , co děláme , jak děláme. Jako lékař jsem stacionář držela lékařskými výkony v ambulanci zpočátku nad vodou , do toho jsme platila vzdělávání 2 psychologů a psychiatra + psychiatrické sestry, kteří teď odejdou do státního a celá aspoň trochu smysluplná koncepce péče o těžká duševní onemocnění s vazbou na sociální sítě jde k čertu. Vidí to někdo – na ministerstvu?. Hroutí se jim péče o děti. V našem okrese není ani jeden dětský psychiatr. Takže pojišťovny vymyslely kód, který máme zadávat u pojištěnce do 18 let, ten je hrazen jinak. Ale kde vzít čas a energii, když nejsme schopni zvládnout ani to , co se po nás chce. Tak si řekněme rovnou. Náš stát na TO NEMÁ a neschovávejme to za jiné důvody, NEMÁ nebo nechce mít. Ale musí to říct nahlas, abychom to všichni – včetně těch pacientů věděli .Protože takhle to vypadá, že jsme to my , kdo je vlastně nechceme ošetřit… Nebo , že případně psychiatry opravdu nepotřebujeme ani k vedení ochranných ambulantních léčeb.. Ale to by nám je neměli povinně / ze zákona jí nesmím odmítnout/ přidělovat. Nesměli by chtít vyjádření psychiatra pro jednání OSPOD, psát invalidní důchody asi taky mohou lékaři jiných odborností… spolupracovat s orgány v trestním řízení musíme taky a zadarmo a naši pacienti jsou ti, kteří mají problémy ze zákonem hodně…

dr voštěp

Cesta zrušit smlouvy se ZP a najet na pacientem plně placenou péči je zde vždy. Už se to pomalu začne vyplácet.

MUDr. Sedlářová Alexandra

Ale to byste nemohl pracovat s tou skupinou pacientů, kteří na to prostě finance nemají. Mám na myslí těžká duševní onemocnění- sociálně slabí ale s nutností trvalé péče. Ale jinak máte pravdu.

dr voštěp

S nimi by pracovaly CDZ, ne?

MUDr. Sedlářová Alexandra

A která. V přiměřené dojezdové vzdálenosti není ani jedno. A psychotik Vám nebude 2x přestupovat a navíc vám řekne, že na to nemá peníze. Což je bohužel / ostuda naší sociální politiky / pravda. A když jsme navrhovali centra, který by nemuseli splňovat tak brutální personální kritéria, tak se dělalo, že to není problém. A začaly se drobit úvazky- aby to aspoň na papíře vypadalo, že CDZ může vzniknout. Takže od úplného začátku pověření lidé museli vědět , že to dopadne špatně ..Myšlenka je to hezká, v malém objemu – což jsou ambulance a k nim přidružené stacionáře to opravdu funguje. Ta sociálně vyloučená skupina psychotiků má své zázemí. Je obrovská satisfakce a pocit , že tu pro ně jsme .. Ale za jakou cenu a na jak dlouhou dobu?

Marta Holanová

Myslím si, že srovnávání práce psychiatra s ostatní medicínskými obory silně pokulhává.
Žádný chirurg nepřetržitě neoperuje 8 a víc hodin denně a žádný internista nevyšetřuje srdce nepřetržitě 8 a víc hodin denně. Od psychiatra se ale vyžaduje maximální soustředění během celé jeho pracovní doby.
 
Za současných finančních podmínek není náš obor pro nové kolegy zajímavý a ti současní spějí k vyhoření, protože již dosáhli stropu svých možností, zejména stárnoucí generace kolegů, kterých je 1/3 v důchodovém věku!
 
Pokud se nedosáhne dohody o vyšší odměně za bod, tedy uznání náročnosti práce psychiatra, pak se – vzhledem k současné krizové personální situaci v oboru – dá očekávat obdobná katastrofická realita možnosti pečovat o duševně nemocné, jako je tomu dnes u pedopsychiatrů.
 
Navýšení hodnoty bodu pro psychiatry považuji za aktuálně jedinou možnost podpory ambulantní psychiatrické péče se šancí, že si psychiatři lépe poskytování péče zorganizují a že se obor stane atraktivnější pro nové zájemce. 

24
0
Would love your thoughts, please comment.x